ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Οι κλασικές μικροβιολογικές μέθοδοι όπως είναι οι καλλιέργειες μικροοργανισμών και οι ανοσολογικές και βιοχημικές μέθοδοι ταυτοποίησης αποτελούν τη βάση της διάγνωσης των μολυσματικών νόσων. Τα προβλήματα α) ταυτοποίησης κάποιων βακτηρίων, β) περιορισμένης ευαισθησίας των μεθόδων, γ) διάγνωσης λοιμώξεων από μικροοργανισμούς που δεν καλλιεργούνται και δ) τυποποίησης βακτηρίων, οδήγησαν στη συμπληρωματική χρήση σύγχρονων μεθόδων της Μοριακής Βιολογίας.

Η βασικότερη μέθοδος είναι η μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης, PCR, για την ταχύτερη και πιο αξιόπιστη ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση του μολυσματικού παράγοντα από οποιοδήποτε βιολογικό υγρό αλλά και την παρακολούθηση της πορείας της μολυσματικής νόσου.

Εξετάσεις

Μοριακή ανίχνευση του κορωνοιού SARS-CoV-2 (COVID-19) με RT-PCR
Ανίχνευση / Ποσοτικοποίηση / Γονοτύπηση Ηπατίτιδας C (HCV)
Aνίχνευση / Ποσοτικοποίηση ιού Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας (HIV1)
Ανίχνευση / Ποσοτικοποίηση Ερπητοϊών (HSV1, HSV2, VZV, EBV, CMV, HHV-6, HHV-7, ΗΗV-8)
Ανίχνευση Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Βακτηρίων (C. trachomatis, M. hominis, U. urealyticum, N. gonorrhoeae)
Ανίχνευση / Τυποποίηση ιών Polyoma (ΒΚ, JC, SV40)
Ανίχνευση / Τυποποίηση Εντεροϊών (Coxsackie, Poliovirus, Echovirus)
Ανίχνευση / Ποσοτικοποίηση Παρβοϊού Β-19
Ανίχνευση ιού Ερυθράς (Rubella)
Ανίχνευση Τοξοπλάσματος (Toxoplasma gondii)
Ανίχνευση Αδενοϊών
Ανίχνευση / Ποσοτικοποίηση Ηπατίτιδας Β (HBV)
Ανίχνευση Βρουκέλλας
Ανίχνευση ιών της Γρίπης (Influenza Α, Β, H1N1)
Ανίχνευση Λιστέριας
Ανίχνευση Μυκοπλάσματος Πνευμονίας (Mycoplasma Pneumoniae)
Ανίχνευση Χλαμύδια Πνευμονίας (Chlamydia Pneumoniae)