ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η γενετική ταυτοποίηση πραγματοποιείται μέσω μοριακού ελέγχου του DNA. Βασική αρχή της διαδικασίας αποτελεί το γεγονός ότι το DNA του κάθε ανθρώπου είναι μοναδικό μεν αλλά το 50% κληρονομείται από την μητέρα και το άλλο 50% από τον πατέρα. Η ταυτοποίηση πραγματοποιείται μέσω σύγκρισης τμημάτων DNA. Η επιλογή των τμημάτων DNA δεν είναι τυχαία αλλά ελέγχονται συγκεκριμένοι πολυμορφικοί δείκτες (STRs, short tandem repeats), οι οποίοι εμφανίζουν διάφορα αλληλόμορφα στον πληθυσμό. Ο συνδυασμός των αλληλομόρφων όλων των εξεταζόμενων  πολυμορφικών δεικτών είναι ικανός να αποκλείσει ή όχι την γενετική συγγένεια ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους

Η εξέταση είναι διαπιστευμένη κατά ISO 17025:2005 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).