Καρυότυπος Λεμφοκυττάρων Περιφερικού Αίματος υψηλής διακριτικότητας

Αφορά στη μελέτη αριθμητικών και δομικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών με ανάλυση υψηλής διακριτικότητας από 550-850 ζώνες. Συστήνεται σε ζευγάρια με καθ' έξιν αποβολές αλλά και σε ζευγάρια που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση.

Η εξέταση είναι διαπιστευμένη κατά ISO 15189:2007 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Είδος δείγματος

Περιφερικό αίμα

Χρόνος απάντησης

2 εβδομάδες  εβδ