Μοριακή ανίχνευση Μικροελλείψεων του χρωμοσώματος Υ

Πολλοί άνδρες με μικροελλείψεις στο χρωμόσωμα Υ δεν εμφανίζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα και ζουν μία φυσιολογική ζωή. Ωστόσο,  έχει αποδειχθεί ότι άνδρες με μειωμένη γονιμότητα και περίπου το 20% αυτών που εμφανίζουν μειωμένη παραγωγή σπέρματος φέρουν μικροελλείψεις σε συγκεκριμένα γονίδια (AZF) του Υ χρωμοσώματος. Σε άνδρες με ολιγοσπερμία (σημαντικά μειωμένος αριθμός σπερματοζωαρίων) ή αζωοσπερμία (απουσία σπερματοζωαρίων) κρίνεται απαραίτητος ο μοριακός έλεγχος μικροελλείψεων του Υ χρωμοσώματος.

Είδος δείγματος

Περιφερικό αίμα

Χρόνος απάντησης

1 εβδομάδα